18 července, 2024

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD SE VZTAHUJE NA RYBÁŘSKÉ REVÍRY VČETNĚ VODNÍCH PLOCH A PŘILEHLÝCH POZEMKŮ V MAJETKU MO ČRS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Z.S. (PODLESÍ, JUŘINKA, BRANKY)

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků předmětných prostor a objektů. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a dodržovat ho.

Rybářské revíry jsou místa veřejnosti přístupná, ale primárně určena ke sportovnímu rybolovu dle platného rybářského řádu a stanov ČRS a lovící by neměl být omezován ostatní veřejnosti v jeho právech.

Vlastník revírů nebo nájemce nemovitostí může pro ochranu majetku a bezpečnosti osob za dodržení platných zákonných norem instalovat kamerový systém.

V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci) rybářského revíru povinní respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. správce revíru a dozorujících osob (např. rybářská stráž, nájemce nemovitostí atd.).

V uvedených lokalitách je zakázáno:

1.1 Volný pohyb psů a jiných zvířat. Majitel nebo držitel je rovněž povinen uklidit případné exkrementy vedených zvířat.

1.2 Rozdělávání ohňů včetně grilování v komerčně vyráběných grilech.

1.3 Ničení zeleně (olamování stromů atd.), odhazování odpadků.

1.4 Koupání nebo používání jakýchkoliv člunů, plovoucích matrací, prken a lodí (mimo dálkově ovládané – vnadící).

1.5 Je zakázáno znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat zařízení, veřejný prostor a přilehlé okolí.

1.6 Stavění stanů a táboření.

1.7 Opalování bez plavek – nudismus, naturalismus.

Dále na předmětných pozemcích platí přísný zákaz:

2.1 Jízdy na kole, kolečkových bruslích a skateboardu. Jízda na vozíku a elektro zařízení pro ZTP, ZTPP povolena.

2.2 Konzumace, užívání omamných látek či drog.

2.3 Vstup osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

2.4 Přemisťování jakéhokoliv zařízení na revíru mimo stanovená místa.

2.5 Manipulace s ostrými předměty.

2.6 Narušovat veřejný pořádek nadměrných hlukem nebo jiným způsobem.

2.7 Přinášet do revíru střelné a jiné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat.

Ostatní

3.1 Veškerá činnost návštěvníků areálu – revíru je na vlastní nebezpečí, za nezletilé osoby jsou odpovědni zákonní zástupci.

3.2 Majitel revíru, správce ani provozovatel neručí za ztrátu, případně za poškození osobních věcí uživatelů revíru.

3.3 Majitel revíru, správce ani provozovatel nenesou odpovědnost za případné úrazy a škody vzniklé uživatelům v areálu.

3.4 Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování nebo při svévolném ničení a poškozování sportovního zařízení budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti za způsobené škody. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.

3.5 Seznámení s tímto řádem je povinnosti každého uživatele. 

3.6 Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2022

Přísné dodržování bezpečnostních předpisů, hygieny a požární ochrany je ze zákona povinen každý občan. V případě porušení tohoto provozního řádu může být osoba z předmětných prostor vykázána prostřednictvím pověřených osobo nebo orgánem Policie ČR nebo Městskou policií Valašské Meziříčí.

Výbor MO ČRS

Valašské Meziříčí